ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Σκοπός αυτής της πολιτικής
  • Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Η παρούσα πολιτική αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας σχετικά με τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών της ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται, του σκοπού της συλλογής τους, των κατηγοριών προσώπων στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα και των δικαιωμάτων σας. Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει είναι αληθή και ακριβή.
  • Περιγράφει επίσης ορισμένα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από την εταιρεία για την προστασία της εμπιστευτικότητας των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για πράγματα που η εταιρεία δεν θα κάνει.
 1. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
  • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών των υπηρεσιών της ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. διέπονται από τους όρους του παρόντος, τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)  της ΕΕ – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] (εφεξής ο «Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα») για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,   τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλους σχετικούς ελληνικούς νόμους και διατάξεις, καθώς και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  • Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και τυχόν μελλοντικό νομικό πλαίσιο.
  • Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση των υπηρεσιών της ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται, αλλά εάν επιλέξετε να παραλείψετε αυτήν την ενέργεια, δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις σας σε αρκετές περιπτώσεις.
 1. Δέσμευση της ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  • Εμείς στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. θεωρούμε ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών μας είναι υψίστης σημασίας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε σε όλους τους πελάτες μας εξατομικευμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητό τους.
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και τους υπαλλήλους μας με σκοπό την ανταπόκριση στα αιτήματά σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που χειρίζονται προσωπικές πληροφορίες εκπαιδεύονται για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι πάροχοι υπηρεσιών της ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. υποχρεούνται να διατηρούν τα προσωπικά σας στοιχεία απόρρητα και να μην τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εμάς.
  • Επιπλέον, η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μπορεί να σας ρωτήσει σε ορισμένες περιπτώσεις εάν θα μπορούσαμε να μοιραστούμε πληροφορίες με άλλα αξιόπιστα τρίτα μέρη. Θα σας ενημερώσουμε κατά τη συλλογή τέτοιων πληροφοριών εάν αναμένουμε αυτό το είδος ανταλλαγής πληροφοριών με ορισμένα τρίτα μέρη και η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα καθορίσει τους τύπους επιχειρήσεων στο σχετικό σημείο συλλογής των πληροφοριών, θα περιγράψει το είδος των πληροφοριών που θα κοινοποιηθούν (όπως η διεύθυνση ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) και θα μοιραστεί τα δεδομένα με άλλα μέρη μόνο εάν συμφωνείτε  . Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο όσων έχουν συμφωνήσει, στο πλαίσιο της προσεκτικής πολιτικής μας.
 1. Τι είδους δεδομένα συλλέγει η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.;
  • Οποιαδήποτε πληροφορία κατά την έννοια των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η συλλογή των οποίων δεν βασίζεται στο νόμο ή στη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, συλλέγεται από την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μόνο στην περίπτωση που επιλέξετε να συναινέσετε ρητά. Δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία που συνιστά προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση απλής περιήγησης στην ιστοσελίδα μας ή αναζήτησης στο περιεχόμενό της, εκτός από τις περιπτώσεις που ο επισκέπτης προβαίνει σε αγορά οτιδήποτε ή όταν ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε κάποιες προσφορές, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει πρώτο μέλος γνωστοποιώντας τα ζητούμενα δεδομένα.
 • Δεν συλλέγουμε ούτε αποκτούμε κανενός είδους πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Οι πελάτες υποχρεούνται να απέχουν από την παροχή τέτοιων δεδομένων που αφορούν τους ίδιους ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που οι πελάτες παρέχουν τέτοια δεδομένα στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν μόλις τα αντιληφθούμε. Εμείς στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρουμε καμία ευθύνη έναντι πελατών ή τρίτων για οποιαδήποτε παροχή ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους των πελατών κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.
 • Εμείς στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ενδέχεται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από τον ακόλουθο εξαντλητικό κατάλογο πηγών:
  • στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, δεδομένα συναλλαγών όταν πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέσω των καταστημάτων της ή μέσω https://www.star-toys.com
  • Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλετε ερωτήσεις ή αιτήματα ή για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.;
  • Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. συλλέγει προσωπικά δεδομένα από εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:
   • Συναλλαγές: Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για την επεξεργασία οποιωνδήποτε συναλλαγών που πραγματοποιούνται μαζί σας, όπως πληρωμές με πιστωτική κάρτα κ.λπ.
   • Διαφήμιση/Marketing: Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες που αφορούν διαγωνισμούς, δώρα, εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες της ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ και χορηγών, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής τους.
   • Βελτιώσεις και προσαρμογές στην ιστοσελίδα: Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και προκειμένου να σας παρέχει πληροφορίες. Θα χρησιμοποιήσει επίσης αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας στις ανάγκες σας και να βελτιώσει τις συνθέσεις, τις αλλαγές και τον δυναμισμό της.
   • Νόμιμη χρήση: Εμείς στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ενδέχεται να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε, γνωστοποιήσουμε και εν γένει επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό επιβάλλεται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή/και το νόμο ή όταν είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων μας και των συμφερόντων σας, όπως αυτά απορρέουν από τη συναλλακτική και συμβατική σχέση μεταξύ μας ή τη σχέση επιχείρησης-καταναλωτή.
 1. Χρήση των πληροφοριών
  • Οι πληροφορίες που παρέχετε στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ή τις οποίες κατέχει η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία:
   • για να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας όταν κάνετε ερωτήσεις ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής μεταξύ μας,
   • για να μας βοηθήσετε να διαχειριστούμε υποθέσεις και να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να βελτιώσουμε τη διαχείριση των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχονται, παρέχονται ή θα παρασχεθούν από την εταιρεία,
   • για τη διεξαγωγή ανάλυσης μάρκετινγκ και τη δημιουργία προφίλ πελατών και στατιστικών πληροφοριών,
   • για να μας βοηθήσετε να αποτρέψουμε και να εντοπίσουμε απάτη ή απώλεια, και
   • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.λπ.) σχετικά με άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και επιλεγμένους, εξουσιοδοτημένους συνεργάτες.
 1. Αποθήκευση δεδομένων
  • Εμείς στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε ή εγκρίνατε, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων νομικών διατάξεων, όπως συμβαίνει με θέματα που διέπονται από την εμπορική ή/και φορολογική νομοθεσία, τις διάφορες ισχύουσες διατάξεις κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε και τα οποία καταγράφονται σε έγγραφες συμφωνίες, συμβάσεις και ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετικά με την εκτέλεση σύμβασης ή την πραγματοποίηση εμπορικής συναλλαγής αποθηκεύονται για περίοδο 20 ετών σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στο νομικό τμήμα, στο τμήμα πωλήσεων/συμβάσεων και στο λογιστήριο της ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου που άμεσα ή έμμεσα παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες ή βοηθά τα εν λόγω τμήματα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ή παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης σε εμάς.
 1. cookies
 2. Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται από ιστότοπους στον υπολογιστή σας όταν περιηγείστε σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων δεν αποκτούν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή δεδομένα στον υπολογιστή του χρήστη και περιέχουν μόνο δεδομένα προκειμένου να βοηθήσουν την πρόσβαση του χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες, για λόγους μάρκετινγκ και για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να διερευνηθεί ποιες υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του έτσι ώστε να μην λαμβάνει cookies καθόλου ή σε ορισμένες περιπτώσεις. .
 1. Πιστωτικός έλεγχος
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, εμείς στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ενδέχεται να διενεργήσουμε ορισμένους πιστωτικούς ελέγχους με τους αρμόδιους φορείς όταν ζητάτε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν. Εάν αυτό ισχύει, τότε θα αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της δραστηριότητας ανάμεσα σε εσάς και την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ή την εταιρεία που θα πραγματοποιήσει την επεξεργασία.
 1. Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων
  • Η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. συλλέγει στοιχεία βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών εγγράφων απευθείας και αποκλειστικά από άτομα που ενδιαφέρονται για συνεργασία, καθώς αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους για την εν λόγω συνεργασία. Επισημαίνεται ότι μέσω αυτής της (εθελοντικής) υποβολής/αποστολής προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα και στα συνοδευτικά έγγραφα, οι ενδιαφερόμενοι συναινούν στη συλλογή, αποθήκευση, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων που υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα.
  • Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στα βιογραφικά σημειώματα γίνεται αποκλειστικά, όπου αυτό είναι αναγκαίο και ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, εκχωρεί ή άλλως παρέχει προσωπικά δεδομένα από τα βιογραφικά σημειώματα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χωρίς τη συγκατάθεση των φυσικών ή νομικών προσώπων.
 1. Αποκάλυψη πληροφοριών
  • Εμείς στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε στρατηγικούς συνεργάτες και συνεργάτες, δηλαδή για λόγους προώθησης και επικοινωνίας, μόνο εάν έχετε ήδη δώσει προηγούμενη συγκατάθεση.
  • Σε καμία περίπτωση δεν θα πουλήσουμε ή θα νοικιάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών μας.
  • Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εάν της ζητηθούν νόμιμα για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών ή/και πιθανών νομικών διαδικασιών.
 1. Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας;
  • Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας και διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασιών και πρακτικών για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας όταν μας καλείτε, κρυπτογράφηση δεδομένων στον ιστότοπό μας, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων εκτός ιστότοπου κ.λπ. προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.
  • Εμείς στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο με στόχο την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται από εσάς έναντι οποιασδήποτε εκούσιας ή ακούσιας προσπάθειας χειρισμού, απώλειας, καταστροφής και, γενικά, πρόσβασης σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Όταν συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα, οι εν λόγω πληροφορίες θα διαβιβάζονται σε κρυπτογραφημένη μορφή, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων από οποιονδήποτε τρίτο. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους και ενημερώσεις σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
  • Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται αποκλειστικά σε υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό, ώστε να μπορούν να σας παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες με πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.
  • Έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές εγγυήσεις, εναρμονισμένες με τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Εμείς στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. λαμβάνουμε κάθε δυνατή προφύλαξη για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή. Ωστόσο, λόγω της φύσης του Διαδικτύου, η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των δεδομένων που αποθηκεύονται στους φυλλομετρητές της από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων.
 1. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Εάν επικοινωνήσετε με την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέσω του Διαδικτύου, τότε ενδέχεται περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό.
  • Πρέπει να γνωρίζετε ότι η επικοινωνία μέσω του Internet, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., δεν είναι ασφαλής, εκτός εάν έχει κρυπτογραφηθεί.
  • Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών σας πληροφοριών πέρα από τον έλεγχο της ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  • Πολιτική απορρήτου και παιδιά: Αυτός ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Εάν είστε ανήλικος κάτω από το όριο ηλικίας για το οποίο απαιτείται γονική συναίνεση στη χώρα σας, πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου μαζί με τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουμε συλλέξει τις πληροφορίες ενός ανηλίκου χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να είχε ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράψουμε τις εν λόγω πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή / και η δυνατότητα λήψης βραβείων, δειγμάτων προϊόντων ή άλλων δώρων ενδέχεται να είναι περιορισμένη για χρήστες κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διεξαγωγή ελέγχων επαλήθευσης ηλικίας και για την εφαρμογή αυτών των περιορισμών ηλικίας.
  • Διευθύνσεις IP: Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Προσωπικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη/χρήστη/μέλους αποκτά πρόσβαση στο Διαδίκτυο και, ακολούθως, αποθηκεύεται η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ιστοσελίδα, εφόσον απαιτείται, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη/μέλους.
  • Πρόσβαση στο λογαριασμό σας: Εάν συνδεθείτε στις Υπηρεσίες μας μέσω προσωπικού λογαριασμού, θα παραμείνετε συνδεδεμένοι μέχρι να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας. Εάν χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή ή μοιράζεστε τη συσκευή σας με άλλο χρήστη, σας συνιστούμε να αποσυνδέεστε και να διαγράφετε τα cookies από τη συσκευή κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα, ώστε να προστατεύετε τον λογαριασμό σας και τα Προσωπικά σας Στοιχεία. Διαφορετικά, όλοι οι άλλοι χρήστες της συσκευής θα μπορούν να δουν και να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας.
  • Επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας της πλατφόρμας: Σε περίπτωση που οι χρήστες επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παρέχουν προσωπικά δεδομένα οικειοθελώς και αποκλειστικά με δική τους ελεύθερη βούληση. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό.
  • Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης: Ο ιστότοπός μας μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα κοινής χρήσης στοιχείων σε κοινωνικά δίκτυα και άλλα σχετικά εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε τις ενέργειές σας στον Ιστότοπο με άλλες εφαρμογές, ιστότοπους ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και αντίστροφα. Η χρήση τέτοιων λειτουργιών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το κοινό γενικότερα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Συμβουλευτείτε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα δεδομένα σας.
  • Ειδικές κατηγορίες δεδομένων: Σας ζητάμε να μην μας στέλνετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μέσω e-mail ή να μην αποκαλύπτετε τέτοια δεδομένα μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τον σκοπό επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω.
 1. Παρακολούθηση της επικοινωνίας
  • Όλη η επικοινωνία μεταξύ της ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και εσάς (συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών συνομιλιών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) μπορεί να παρακολουθείται και να καταγράφεται από την ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για λόγους ασφάλειας, διασφάλισης ποιότητας, νομικούς, ρυθμιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
  • Σύμφωνα με τον Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων [Γενικός Κανονισμός προστασίας δεδομένων (GDPR) 2016/679 της ΕΕ], όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
 1. α) το δικαίωμα πρόσβασης·
 2. β) το δικαίωμα διόρθωσης·
 3. γ) το δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα και δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος να συνεχιστεί η επεξεργασία (ή η αποθήκευση) των πληροφοριών σας,
 4. δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 5. ε) το δικαίωμα διαβίβασης δεδομένων·
 6. στ) το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
 7. ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
 • Με άλλα λόγια, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε, κατόπιν αιτήματος, δωρεάν ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει και σας αφορούν, να αντιτίθεστε, κατόπιν αιτήματος, στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, η οποία ισχύει εφεξής, και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας,   διαβίβαση δεδομένων, διαγραφή των εν λόγω δεδομένων και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
 • Σε τέτοιες περιπτώσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε γραπτώς με το αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας που αναφέρεται παρακάτω μέσω πρωτότυπης επιστολής ή φαξ ή e-mail.
 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
  • Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και οποιαδήποτε τροποποίηση, τροποποίηση ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε από τις ανωτέρω διατάξεις καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  • Το παρόν κείμενο αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
  • Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα του παρόντος, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς.
 1. Τροπολογίες
  • Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δύναται να τροποποιεί, να προσαρμόζει και να ανανεώνει περιοδικά την παρούσα πολιτική, δημοσιεύοντας νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα σας ειδοποιήσει για αλλαγές στην παρούσα πολιτική μέσω e-mail ή του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα μας.
 1. Συνδέσεις
  • Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά την πρόσβαση των χρηστών σε άλλους δικτυακούς τόπους.
 2. Επαφή
  • Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σας γνωστοποιεί ότι ορίζει … Η κα Αθηνά Παπαδοπούλου, ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: nana@star-toys.com &info@star-toys.com
  • Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή συστάσεις μπορούν να απευθύνονται στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά κανόνα, τα αιτήματα θα ικανοποιούνται εντός ενός μηνός από την παραλαβή τους. Οι συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικά απαιτούν την προσαρμογή των κανόνων μας σχετικά με την προστασία των διαδικτυακών δεδομένων από καιρό σε καιρό. Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε προτεινόμενες αλλαγές σε αυτούς τους κανόνες ανά πάσα στιγμή.
  • Διεύθυνση επικοινωνίας: nana@star-toys.com &info@star-toys.com